Университетът

Проф. д-р Димчо Станков бе удостоен с Professor honoris causa на ШУ

Проф. д-р Димчо Станков, дългогодишен преподавател в Шуменския университет, бе удостоен със званието Professor honoris causa за значителния му принос за развитието на основните структурни звена и професионални направления в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.
Проф. Станков заяви, че с гордост ще носи почетното звание. И се обърна към колегите си: “Мечтайте! Мечтайте, както ние мечтаехме да изградим Факултета по математика и информатика и трудностите не ни спираха. Работете за Шуменския университет и за Факултета по математика и информатика – те имат нужда от Вас”.

Проф. д-р Димчо Станков е роден на 30.06.1952 г. в гр. Добрич. Висшето си образование завършва през 1977г. във Факултета по математика и информатика на Софийския университет с квалификация „магистър по математика“. Професионалната му кариера е изцяло свързана с Шуменския университет. Постъпва на работа през 1977 г. (тогава ВПИ) като стажант-асистент и по-късно е назначен за редовен асистент. От 1980 г. до 1984 г. е докторант в секция „Комплексен анализ“ към ИМИ на БАН. През 1985 г. придобива научната степен „кандидат на математическите науки“ (еквивалент на ОНС „доктор“) след защита на дисертационен труд на тема „Някои свойства на обобщено-аналитичните функции“. Първа хабилитация получава през 1991 г. с присъждане на академичното звание и длъжност „доцент“. През 2015 г. е назначен на академичната длъжност „професор“. Води семинарни упражнения и лекции по Математически анализ, Комплексен анализ, Функционален анализ, Математика и др.

Проф. Станков активно участва в управлението на Шуменския университет и структурните му звена. Бил е ръководител на катедра „Математически анализ“ от 1991 г. до 2000 г. Председател на Общото събрание на Шуменския университет от 1991 г. до 1995 г. Избиран е четири пъти за декан на Факултета по математика и информатика в периода от април 2000 г. до юли 2017 г. с прекъсване от март 2008 г. до май 2014 г. От ноември 2007 г. до октомври 2011 г. е заместник-ректор по учебната дейност. Директор е на Колеж – Добрич от март 2008 т. до март 2012 г.

Основните научни интереси на проф. Димчо Станков са в областта на комплексния анализ – банахови пространства от аналитични функции, интерполационни и тънки редици, алгебри на Бурген и обощено-аналитични функции. Автор е на научни статии, публикувани в авторитетни чуждестранни и наши математически списания. За цялостния принос за развитие на математическата наука през 2018 г. Съюзът на математиците в България – клон Шумен награди проф. Димчо Станков с Грамота.

UniMedia

Снимки: Кирил Кирилов, Център за кариерно развитие

Close