Университетът

Подготовка на инженери по комуникационна и компютърната техника предлага магистърска програма

Магистърска програма “Интегрирани системи за дистанционно наблюдение и контрол” на Шуменския университет предлага специализираща подготовка на инженери по комуникационна и компютърната техника в областта на организирането, изпълнението и ръководството на дейности, свързани с експлоатационна, изпитателно-диагностична, внедрителска и ремонтна дейност на наземни и спътникови информационни, комуникационни, радиолокационни и оптоелектронни средства и системи за дистанционно наблюдение и контрол.

Програмата е съвместна между Шуменския университет, Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ и Икономическия университет – Варна по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“.

Завършилите магистърската програма могат да работят като:

  • Инженери, ръководители на екипи и експерти в частни и държавни фирми с предмет на дейност проектиране, изграждане, експлоатация и поддръжка на интегрирани системи за дистанционно наблюдение и контрол;
  • Експерти и ръководители във фирми с предмет на дейност разработване, проектиране и реализация на комуникационни системи и услуги;
  • Експерти по сигурност на информационни и комуникационни технологии;
  • Асистенти във висши училища и др.

Обучението е без такса.

UniMedia

Покажи още
Close