Университетът

Над 200 студенти от Шуменския университет са учили в чужбина по “Еразъм+”

Днес е последният ден, в който студенти и докторанти могат да кандидатстват по програма “Еразъм +” с цел обучение за летния семестър на учебната 2018/2019 година. По този повод главните координатори на програмата Елица Станачкова и Мария Григорова отговориха на най-често задаваните въпроси за “Еразъм +”: 

UniMedia: Какви възможности за развитие предлага програмата „Еразъм+“?

Това, което Шуменският университет предлага с оглед на програмата, са мобилности в чужбина за студенти с цел обучение и практика, а за преподаватели и административен персонал с цел преподаване и обучение.

UniMedia: Какво представлява „периодът на обучение“ по програма „Еразъм+“ и кой определя какво ще бъде съдържанието му?

Периодът на обучение дава на студентите възможност да прекарат един или два семестъра в чуждестранен университет, като за целта е необходимо избраният от тях университет да има сключен договор с нас и да предлага дисциплини, сходни на тези, които изучават тук.

UniMedia: Как може да се кандидатства по програма „Еразъм+“– какви са срокове и необходими документи?

Всеки студент от ОКС бакалавър, магистър и доктор – редовна и задочна форма на обучение, може да кандидатства като представи следните документи в опреден срок: заявление по образец, автобиография, мотивационно писмо и уверение за успех, което показва, че студентът няма повече от два невзети изпита и средният му/й успех е минимум 4,50. Сроковете за кандидатстване по програмата с цел обучение се определят всеки семестър от Центъра за международно сътрудничество, като през зимния семестър се кандидатства за летния и обратното. За мобилност с цел практика може да се кандидатства целогодишно.

UniMedia: Каква е разликата между кандидатстването за практика и обучение?

Разликата е единствено в заявлението

UniMedia: Какво е финансирането по програма „Еразъм+“?

Финансовата подкрепа, която се отпуска на студентите с цел обучение и практика, се определя от стандарта на живот в съответната държава. На студенти, избрали период на обучение в чужбина, се отпускат по 470 или 520 евро на месец, а на студенти с цел практика 670 или 720 евро на месец.

UniMedia: Може ли един студент да участва повече от един път в студентската мобилност по програма „Еразъм+“?

За всеки цикъл на обучение (бакалавър, магистър и доктор) студентите имат право на 12 месеца за мобилност/и. Дава им се право да изберат за какъв период искат да осъществят мобилността си, като минимумът за мобилност с цел обучение е 3 месеца, а за мобилност с цел практика е 2 месеца. Студентите могат да се възползват и от двата типа мобилност за тези 12 месеца.

UniMedia: В кои случаи не се признава периодът на обучение по програма „Еразъм+“?

Ако студентът прекъсне мобилността си поради причини, различни от форсмажорни обстоятелства. Ако не е взел поне половината от изпитите си, мобилността се счита за неосъществена. В тази ситуация средствата, които са били отпуснати на студента, ще трябва да бъдат възстановени.

UniMedia: Признава ли се проведената практика от университета?

Признава се, ако е близка до съответната специалност и присъства като дисциплина в учебния план.

UniMedia: Кога „Еразъм+“ влиза в Шуменския университет и колко студенти до сега са се възползвали от възможностите, които предоставя програмата?

Програмата навлиза в Шуменския университет през 2002-ра година, като до 2014-та  е била секторна на европейската програма за образование и обучение „Учене през целия живот“. Откакто програмата е самостоятелна (2014-та г.) над 200 студенти на ШУ са се възползвали от възможностите й.

UniMedia: Кои са главните партньори на програмата?

Партниращи страни по програмата са всички страни членки на Европейския съюз, Македония, Исландия, Лихтенщайн, Турция, Норвегия и Сърбия. Нашият университет има договори по програмата с над 50 университета в 16 страни.

Автор: Владислав Киров, III курс, Връзки с обществеността

Покажи още
Close