Университетът

Преподавател и докторанти от ШУ бяха отличени на научна конференция в Русе

Преподавател и докторанти от Шуменския университет бяха отличени на Втората национална научно-практическа конференция „Дигитална трансформация на образованието – проблеми и решения“ в град Русе.

Доклад на преподавателя в ШУ доц. д-р Ирена Петрова бе удостоен с Кристален приз The best paper за хабилитирано лице от Програмния комитет на конференцията. Научната разработка на доц. Петрова е на тема: “Овладяване на чужд език извън езикова среда с използване на хипермедийни инструменти”.

Предметна награда и грамота получиха още инж. Георги Михалев Георгиев, инж. Николай Димитров Иванов и инж. Десислава Стойчева Гинева – докторанти в ДП: Методика на обучението по техника и технологии. Тяхната тема е: “Формиране на STEM екипи и тяхната ефективност, приложени с модела на обърнатата класна стая в професионалното образование“. Научни ръководители на докторантите са проф. дн Нели Димитрова и проф. д-р Ивайло Буров.

Наградените доклади ще бъдат рецензирани и ще бъдат предложени за публикуване в сп. „Стратегии на образователната и научната политика“, което се индексира от Web of Science.

Конференцията се проведе в Русе на 25 и 26 април 2024 г. Организаторите ѝ са Националната агенция за оценяване и акредитация и Русенският университет „Ангел Кънчев“. Целта на националния форум е обмен на знания и опит между университетите в страната в областта на дигиталната трансформация на образованието и по-конкретно – при използването на ИКТ-базирани иновационни педагогически технологии за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение. В конференцията взеха участие около 150 учени от БАН, преподаватели от цялата страна, представители на бизнеса, членове на неправителствени организации, от медицински заведения, от други образователни и културни институции, както и представители на вузове от Средна Азия и др.

UniMedia

Close