Университетът

Докторантската конференция отново предизвиква млади учени

Традиционната Докторантска конференция ще се проведе на 10 ноември 2023 година в Педагогическия факултет. По-малката сестра на научната конференция с международно участие „Съвременният дискурс в науката“. Така шеговито определят Докторантската конференция на Педагогически факултет, която и тази година за пореден път ще събере млади учени от цяла България.

Научният форум обединява изследователи от разнообразни полета на науката, университети, институции, предоставяйки им уникалната възможност да споделят своите открития и разработки. От една страна конференцията се е утвърдила през годините като важна научна платформа за млади учени, която постоянно се променя, за да посрещне нуждите в динамично развиващия се свят. А от друга – тези, които вземат участие в нея, играят важна роля не просто в създаването на знание, а в преподаването му.

Тематичните направления отново са:

1. Педагогика и управление на образованието

2. Социална и специална педагогика

3. Предучилищна и начална училищна педагогика

4. Технологично обучение и професионално образование

5. Социални дейности

6. Изобразително изкуство

7. Музика

8. Физическо възпитание, спорт и рекреация

Докладите ще бъдат публикувани в Годишника на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, който е включен в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД.

Повече информация може да бъде намерена на официалния сайт на конференцията www.conference-pf.shu.bg.

UniMedia

Close