Университетът

Заместващи учители във време на криза

Информационна база от „заместващи учители“ изгражда Министерството на образованието. Целта е да се съзададе резерв от кадри, които могат да се включат като учители по различни предмети, ако това се наложи заради пандемията от COVID – 19.

В базата могат да се регистрират специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и „учител по…“ , студенти, които се обучават за придобиване на ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от професионално направление Педагогика и Педагогика на обучението по… и студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават ОКС „магистър“ или „бакалавър“ по специалности от област на висшето образование според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден от Министерски съвет с постановление №125 от 24.06.2002 г., които съответстват на учебните предмети и/или модули.

Желаещите да се включат в информационната база на „заместващи учители“ е необходимо да попълнят формуляр, който може да видите на следния линк, за да има възможност директорите на детски градини и училища да се свързват със заместващите учители по време на епидемична обстановка или друга извънредна ситуация.

Покажи още
Close