Университетът

Денят 10 юни в историята на Шуменския университет

Преподаватели от Факултета – филиал на СУ: I ред – Веселин Терзийски, Стоянка Рашкова, Хабил Гьочгелдиев, Георги Балев (зам.-декан), II ред- Чавдар Танев (зам.-декан), Стефка Дончева, Лада Антонова, Тодорка Живкова, Хилми Ембиев, проф. д-р Игнат Пенков (декан), Богомил Кръстев, Райна Кинева, Ангел Велчев, Мехмед Бейтуллов

На тази дата (10 юни) през 1964 г. в Шумен е създаден Висш педагогически институт като филиал на Софийския университет “Климент Охридски”. Така в Шумен се поставя началото на висшето образование. През учебната 1964/1965 във Факултета – филиал в Шумен се обучават общо 262 студенти. От началото на месец октомври за декан е назначен професорът по география Игнат Пенков от СУ. Първоначално той сам ръководи университета, а от 1 октомври 1969 година са назначени двама зам.-декани: ст. преп. Чавдар Танев и ст. преп. Георги Балев.

През 1971 г. Факултетът – филиал в Шумен става самостоятелно висше училище с два основни факултета – филологически и природо-математически. Началото е поставено с указ №161 на Държавния съвет от 10 август 1971 година, в който се казва: „От началото на учебната 1971/1972 година Факултетът-филиал на Софийския университет “Климент Охридски” в гр. Шумен се преобразува във Висш педагогически институт – Шумен. Изпълнението на настоящия указ се възлага на председателя на Държавния комитет за наука, технически прогрес и висше образование”. Въз основа на този указ се формират 4 специалности – Математика, Физика, Химия и Българска филология.

Днес Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” включва в структурата си пет факултета (в гр. Шумен), един колеж (в гр. Добрич) и един департамент (в гр. Варна). В него се обучават в редовна и задочна форма над 7000 студенти във Факултета по хуманитарни науки, Факултета по математика и информатика, Факултета по природни науки, Педагогическия факултет, Факултета по технически науки и в Колежа за образователно-квалификационните степени професионален бакалавър, бакалавър и магистър, както и за образователно-научната степен доктор.

А чрез Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование са създадени необходимите условия за учене през целия живот.

UniMedia

Покажи още
Close